Правни акти школе

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ 

 1. СТАТУТ ОШ „Стеван Сремац“ Добановци , бр.292/24, од 26.04.2024
 2. ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА, донет 30.11.2023. године.
 3. ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНОЈ, ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА бр.293/24 од 26.04.2024. године
 4. ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ , бр.204/18 од 03.04.2018. године.
 5. ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА, бр.205/18 од 03.04.2018. године.
 6. ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА, бр.донет 24.11.2010. год.
 7. ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА. бр.209/18 од 03.04.2018.године.
 8. ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА, бр.208/18 . од 03.04.2018.године.
 9. ПОСЛОВНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, бр. 206/18 од 03.04.2018. године.
 10. ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА, бр.207/18 од 03.04.2018. године.
 11. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, бр.203/18 ОД 03.04.2018. године.
 12. ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА, бр.657/22 од 15.09.2022. године
 13. ПРАВИЛНИК О ПРОЦЕНИ РИЗИКА, бр. 63/09, донесен 26.02.2009.године
 14. ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, бр. 1330, донесен 02.11.2011.године
 15. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ВОЂЕЊУ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТАВА бр.100/14 од 26.02.2014.год.
 16. ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 71/16 од 29.01.2016.. год.
 17. ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ бр. 113/14 од 26.02.2014. год.
 18. ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ
 19. ПРАВИЛНИК О БОДОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА УНУТАР УСТАНОВЕ
 20. ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ од 30.09.2019.
 21. ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ

ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА