Органи и тимови

ОСНОВНА ШКОЛА ,,СТЕВАН СРЕМАЦ,, ДОБАНОВЦИ, МАРШАЛА ТИТА 6
тел .011/8465-645,8465-499, емаил ossremac@mts.rs

ДИРЕКТОР установе : ВЕНЕРА РИСТИЋ

СЕКРЕТАР установе: НАТАША СТОЈКОВИЋ

Шеф РАЧУНОВОДСТВА : НАДА ЈОВАНОВИЋ
Административни радник: СЛАЂАНА ЂАКОВИЋ

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ : педагог ОЛИВЕРА КОВАЧЕВИЋ, психолог САЊА ЛАТИНЧИЋ, библиотекар МАРИЈАНА АРСИЋ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ  за детаљније информације

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања установе, тј. школе и има надлежности прописане чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања. Школски одбор чине 9 чланова и то 3 представника запослених, 3 представника, родитеља и 3 представника локалне самоуправе. Школски одбор именује Скупштина града Београда на период од 4 године.

Чланови Школског одбора су:
1. Јасмина Мавреновић, председник
2. Анђелка Рајачић,
3. Нада Ћук,
4. Наташа Ђерковић,
5. Јелена Николић,
6. Ивана Тасић,
7. Драган Кабић,
8. Маријана Плеша,
9. Ђорђе Николић

Савет Родитеља

 1. Јелена Илић 1-1
 2. Влачић Сања 1-2
 3. Јовановић Јованка 1-3
 4. Mанчић Ивица 2-1
 5. Милијана Мирић 2-2
 6. Наташа Мавреновић 2-3
 7. Лапчић Бранка 3-1
 8. Бранислав Цветић 3-2
 9. Драгана Бараћ Николић 3-3
 10. Цветић Милана 3-4
 11. Трифковић Софија 4-1
 12. Рајачић Анђелка 4-2
 13. Сандра Дамњановић 4-3
 14. Адриана Добријевћ 5-1
 15. Биљана Петровић 5-2
 16. Јелена Јокић 5-3
 17. Светлана Бјелановић 5-4
 18. Јелена Гајић 6-1
 19. Тозић Драгана 6-2
 20. Нараша Бирач 6-3
 21. Ивана Ђорђевић 7-1
 22. Тања Дошен 7-2
 23. Јадранка Чолаковић 7-3
 24. Дијана Јелић 7-4
 25. Јелена Поповицки 8-1
 26. Нада Ћук 8-2
 27. Марија Илић 8-3

Школски стручни тимови и чланови

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 1. Драгана Кабић, председник стручног актива
 2. Ковиљка Абаџија
 3. Јасмина Мавреновић
 4. Драгица Ванка Муришић
 5. Наташа Савић
 6. Гордана Марковић
 7. Даница Галат
 8. Јасна Бранковић
 9. Оливера Ковачевић, педагог
 10. Данијела Митић
 11. Председник Савета родитеља
 12. Председник Ђачког парламента
 13. Представник локалне заједнице

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 1. Оливера Ковачевић, председник стручног актива
 2. Наташа Павловић
 3. Бранкица Младеновић
 4. Драгана Кабић
 5. Ивана Тасић
 6. Звјездана Радета
 7. Јелена Вуковић
 8. Светлана Вајнгертнер
 9. Јелена Бабић
 10. Соња Здравковић

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 1. Оливера Ковачевић, председник стручног актива за развој ш.п.
 2. Драгана Кабић, председник стручног актива за шрп
 3. Маријана Арсић
 4. Жаклина Лазаревић
 5. Гордана Вучетић
 6. Јелена Вуковић
 7. Соња Здравковић
 8. Бранка Гојковић
 9. Зорица Десница
 10. Јасна Бранковић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 1. Венера Ристић, директор
 2. Светлана Вајнгертнер, координатор тима
 3. Оливера Ковачевић, педагог
 4. Мирјана Чолаковић
 5. Јелена Николић
 6. Гордана Вучетић
 7. БригитаЂокић
 8. Јасна Бранковић
 9. Жаклина Лазаревић
 10. представник Савета родитеља

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОЦЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ

 1. Венера Ристић, директор
 2. Оливера Ковачевић, педагог
 3. Сања Латинчић, психолог
 4. Гордана Вучетић
 5. Марина Обрадовић
 6. Мирјана Чолаковић
 7. Јасна Бранковић
 8. Марија Ћировић
 9. Зорица Десница
 10. Јасмина Арсић
 11. Тања Глушица
 12. Бригита Ђокић
 13. Милица Бабић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ЧИНЕ:

 1. Венера Ристић, директор
 2. Оливера Ковачевић, педагог
 3. Гордана Вучетић
 4. Јасна Бранковић
 5. Мирјана Чолаковић
 6. Дејан Боровић
 7. Марина Обрадовић
 8. Зорица Десница
 9. Ковиљка Абаџија

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Латинчић Сања – психолог, координатор тима
 2. Оливера Ковачевић – педагог
 3. Венера Ристић – директор школе
 4. Гордана Вучетић – наставник српског језика
 5. Јасмина Арсић – наставник српског језика
 6. Бранкица Младеновић– наставник разредне наставе
 7. Гордана Марковић – наставник историје
 8. Марина Обрадовић – наставник енглеског језика
 9. Јелена Вуковић – наставник енглеског језика
 10. Зорица Десница – наставник математике
 11. Ђокић Бригита – наставник руског језика

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. Сања Латинчић, психолог, координатор Тима
 2. Оливера Ковачевић, педагог школе
 3. Наташа Стојковић, секретар школе
 4. Јелена Николић
 5. Дејан Боровић
 6. Милица Бабић
 7. стручњаци за питања релевантна за дату област
 8. Бранко Алексић, представник родитеља

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

 1. Саља Латинчић, психолог, координатор Тима
 2. Оливера Ковачевић, педагог
 3. Гордана Марковић
 4. Зорица Десница
 5. Јелена Николић
 6. Светлана Вајнгертнер
 7. Соња Здравковић
 8. Јасмина Арсић
 9. Весна Божић/Наташа Станић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

 1. Венера Ристић, директор
 2. Оливера Ковачевић, педагог
 3. Сања Латинчић, психолог
 4. Маријана Арсић, библиотекар
 5. Нада Шуњеварић Дамљановић
 6. Данијела Митић, координатор тима
 7. Светлана Вајнгертнер
 8. Александра Царић
 9. Звјездана Радета
 10. Марина Обрадовић
 11. Драгица Пајчин, представник локалне заједнице

СТРУЧНИ ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 1. Оливера Ковачевић, педагог
 2. Александар Ковачевић, координатор
 3. Гордана Вучетић
 4. Јасна Бранковић
 5. Соња Здравковић
 6. Јелена Вуковић
 7. Зорица Десница
 8. Жаклина Лазаревић

Руководиоци стручних већа:

 1. Стручно веће наставника разредне наставе (Ковиљка Абаџија)
 2. Стручно веће наставника друштвених наука и српског језика (Гордана Вучетић)
 3. Стручно веће наставника страних језика (Нада Дамљановић Шуњеварић)
 4. Стручно веће наставника математике (Светлана Вајнгертнер)
 5. Стручно веће наставника природних наука (Јована Михајловић)
 6. Стручно веће за естетско и физичко васпитање (Јелена Николић)
 7. Стручно веће наставника техничких наука (Мирјана Чолаковић)

Руководиоци одељенских већа:

 1. Бранкица Младеновић, од 1 до 4 разреда
 2. Наташа Станић од 5. до 8. разреда

Руководиоци разредних већа:

 1. , руководилац од. већа I разреда
 2. руководилац од. већа II разреда
 3. , руководилац од. већа III разреда
 4. , руководилац од. већа IV разреда
 5. , руководилац од. већа V разреда
 6. Звјездана Радета, руководилац од. већа VI разреда
 7. , руководилац од. већа VII разреда
 8. , руководилац од. већа VIII разреда

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ  У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

РБНАСТАВНИКПРЕДМЕТОДЕЉЕЊЕ
1.Алексић ЈеленаНаставник разредне настав1/1
2.Абаџија КовиљкаНаставник разредне настав1/2
3.Лазаревић ЖаклинаНаставник разредне настав1/3
1.Мавреновић ЈасминаНаставник разредне наставе2/1
2.Бабић МилицаНаставник разредне наставе2/2
3.Павловић НаташаНаставник разредне наставе2/3
4.Миличевић НадицаНаставник разредне наставе3/1
5.Кабић ДраганаНаставник разредне наставе3/2
6.Рајковић ТатјанаНаставник разредне наставе3/3
7.Кецман ЈеленаНаставник разредне наставе3/4
8.Ванка Муришић ДрагицаНаставник разредне наставе4/1
9.Младеновић БранкицаНаставник разредне наставе4/2
10.Тасић ИванаНаставник разредне наставе4/3
11.Вучетић ГорданаСрпски језик5/1
12.Ђокић БригитаРуски језик5/2
13.Бранковић ЈаснаБиологија5/3
14.Јанковић БиљанаТехника и технологија, ТИО5/4
15.Митић ДанијелаИнформатика и рачунарство6/1
16.Радета ЗвјезданаСрпски језик6/2
17.Савић НаташаЕнглески језик6/3
18.Божић ВеснаГеографија7/1
19.Десница ЗорицаМатематика7/2
20.Николић ЈеленаФизичко и здравствено васпит.7/3
21.Вајнгертнер СветланаМатематика7/4
22.Марковић ГорданаИсторија8/1
23.Здравковић СоњаМузичка култура8/2
24.Арсић ЈасминаСрпски језик8/3